Naar inhoud

Oproep: huisartsen gezocht

Verantwoordelijke onderzoeker: Eva Vergaert

Promotoren: Gily Coene - Sophie Withaeckx

Info en contact:

Eva.vergaert@vub.be

Tel: 0497914212

Pleinlaan 2 - 1050 Brussel

 

In het kader van haar doctoraatsonderzoek "De rol en ervaringen van huisartsen in cases van partnergeweld" is Eva Vergaert op zoek naar huisartsen om te interviewen. 

Het doel van dit onderzoek is om de ervaringen van huisartsen met partnergeweld en hun rol in het bredere Belgische beleid beter te begrijpen. Hierbij willen we bijleren over deze ervaringen aan de hand van cases die huisartsen zelf typerend of moeilijk vonden. Anderzijds willen we hun visies en opvattingen over het probleem toetsen en eventueel ingaan op de mogelijke ethische dilemma's waar huisartsen mee geconfronteerd worden bij patiënten die partnergeweld meemaken. 

We zoeken huisartsen die werken in een huisartsenpraktijk (individueel of groepspraktijk) of een wijkgezondheidscentrum. We zoeken zowel vrouwelijke als mannelijke huisartsen met met verschillende anciënniteit en werkervaring.

Het onderzoek

Dit onderzoek kadert binnen een breder BRAIN-BE project genaamd ‘Partnergeweld: impact, processen en beleid in België’ (IPV-PRO&POL). Het project heeft tot doel (1) de impact en processen achterliggend aan partnergeweld te analyseren en (2) het beleid zoals het momenteel wordt uitgevoerd te evalueren. Door de twee benaderingen met elkaar te verbinden, wordt ook (3) een betere afstemming tussen mediadiscours, wetenschappelijke kennis en overheidsbeleid beoogd. Meer informatie over dit vierjarig onderzoeksproject kan u vinden via: https://nicc.fgov.be/ipv-propol

Het doel van het doctoraatsonderzoek is om meer specifiek de ervaringen van de huisartsmet situaties van partnergewelden hun rol in het bredere Belgische beleid beter te begrijpen. Hierbij willen we bijleren over deze ervaringen aan de hand vancasesdie huisartsen zelf typerend of moeilijk vonden. Anderzijds willen we hun visie en opvattingen over het probleem toetsen en eventueel ingaan op de mogelijke ethische dilemma’swaar huisartsen mee geconfronteerd worden bij patiënten die partnergeweld meemaken. In een latere fase worden ook slachtoffers en daders bevraagd over hun ervaringen met de huisarts. Het doel is uiteindelijk om dagelijkse ervaringen, moeilijkheden van zowel slachtoffers als huisartsen beter te begrijpen, om zo aanbevelingen naar huidige initiatieven en toekomstig beleid te kunnen formuleren.  

Rekrutering huisartsen

In het kader van dit onderzoek zijn wij op zoek naar huisartsen om te interviewen. We zoeken huisartsen die werken in een huisartsenpraktijk (individueel of groepspraktijk) of een wijkgezondheidscentrum. We zoeken vrouwelijke en mannelijke huisartsen met verschillende anciënniteit en werkervaring. 

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig.

Het interview

Een interview duurt max. 1 uur en kan plaatsvinden op een locatie naar keuze. In het interview zal ik vragen om enkele geanonimiseerde cases te bespreken. Daarna zal ik aan de hand van enkele stellingen de ervaringen en opvattingen van de huisarts toetsen. De stellingen zijn gebaseerd op de ervaringen van andere huisartsen of professionals met situaties van geweld. 

Mits toestemming wordt het interview opgenomen om het onderzoek te vergemakkelijken en de betrouwbaarheid van het verzamelde materiaal tijdens de daaropvolgende analyses te waarborgen. Alle verzamelde informatie zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de ethische richtlijnen waaraan onze onderzoeksactiviteiten zijn onderworpen. 

Ethische richtlijnen

Voor het onderzoek werd ethische goedkeuring aangevraagd bij de Ethische Commissie voor Humane Wetenschappen aan de VUB en de nodige richtlijnen m.b.t. vertrouwelijkheid, anonimiteit en vrijwilligheid zullen strikt worden nagevolgd. Dit betekent dat deze informatie alleen zal worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en verder niet zal worden gedeeld of gebruikt. Elke deelnemer heeft ook het recht om haar/zijn deelname aan het onderzoek ten alle tijde terug te trekken. Hierbij zullen geen vragen worden gesteld over de beslissing om de deelname stop te zetten en worden alle gegevens onmiddellijk verwijderd. 

 Specifiek worden concrete richtlijnen met betrekking tot vertrouwelijkheid en gegevensbescherming gevolgd: 

Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

 1. In het kader van het onderzoek waar u aan deelneemt, worden persoonsgegevens van u verzameld. Wij, onderzoekers van de VUB, en meer bepaald de onderzoekster Eva Vergaert, zijn verantwoordelijk voor de correcte verwerking en de informatieplicht die daarmee gepaard gaat. Daarom vragen wij graag uw aandacht voor het feit dat wij persoonsgegevens en gevoelige gegevens (beroepssituatie, anciënniteit, etniciteit, geslacht) van u verzamelen.
 2. De gegevens zullen verwerkt worden volgens de principes die de nieuwe Europese Algemene Verordening omtrent Gegevensbescherming (AVG) oplegt en die sinds 25 mei 2018 van kracht is.
 3. Uiteraard mogen wij uw persoonsgegevens enkel gebruiken voor de wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden die beschreven staan in het formulier voor geïnformeerde toestemming.
 4. Vervolgens geven wij u graag nog mee dat, conform de relevante wetgeving, de gegevens die als deel van het onderzoek verzameld werden gedurende 10 jaar (te tellen vanaf afloop van de studie) worden bewaard. Volgende veiligheidsmaatregelen worden genomen: 
 • De data zullen bewaard worden op een beveiligde server gedurende 10 jaar (te tellen vanaf afloop van de studie).
 • De oorspronkelijke gegevens die wij verzamelen over u zijn niet anoniem. De data zijn enkel toegankelijk in het kader van de onderzoeksdoeleinden van de studie voor de onderzoekers en de personen belast met de transcriptie van de opnames die hiervoor de toelating ontvangen van de hoofdonderzoekster (Eva Vergaert) van dit project. De persoonlijke informatie van de respondenten (vb. naam) wordt gepseudonimiseerd tijdens de transcriptie van het interview. Dit betekent dat een naam wordt vervangen door een fictieve andere naam, de naam van een werkgever wordt vervangen door 'werkgever X', etc. De gegevens worden dus gepseudonimiseerd en kunnen enkel terug worden geïdentificeerd aan de hand van een sleutel die enkel de hoofdonderzoekster, Eva Vergaert, kent. Dit gebeurt zo snel mogelijk na het afnemen van het interview.
 • De onderzoeker heeft een vertrouwelijkheidsplicht ten aanzien van de verzamelde gegevens. Dit betekent dat hij/zij er zich tot toe verbindt om, bijvoorbeeld in de context van een publicatie of een conferentie, nooit uw naam of andere gegevens te onthullen die u zouden kunnen identificeren. Bijkomend worden er ook nooit individuele resultaten gepubliceerd. 
 • Uw gegevens worden bijkomend bewaard op een beveiligde map op Sharepoint Online. Dit is een online platform dat sterk beveiligd is en strenge toegangsvoorwaarden kent. Uw gegevens worden bijgevolg niet bewaard op de persoonlijke computer of op een USB-stick van de onderzoeker(s). De onderzoeker(s) zullen uw gegevens en resultaten ook nooit doormailen. Enkel de hoofdonderzoeker heeft toegang tot de beveiligde map. Andere onderzoekers en/of promotoren van het project IPV-PRO&POL hebben enkel toegang tot gepseudonimiseerde data na de verwerking van het interview. 
 • De audio-opnames worden onmiddellijk na de transcriptie verwijderd van de beveiligde server en de map ‘verwijderde items’. De transcriptie wordt zo snel mogelijk na het interview gemaakt. De transcriptie wordt zo snel mogelijk na het interview gemaakt en verplaatst naar Sharepoint Online.
 • Volgens de AVG hebt u een aantal rechten rond de verwerking van uw gegevens. Indien u hierover verdere vragen hebt, kan u hiervoor steeds terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van de VUB: dpo@vub.be 
 • De VUB treedt op als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens. 
 • Tot slot heeft u ook het recht om een klacht in te dienen over hoe uw informatie wordt behandeld. Dit kan u doen bij de Belgische toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor het handhaven van de wetgeving rond gegevensbescherming: 

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35,

1000 Brussel

Tel. +32 2 274 48 00

E-mail: contact@apd-gba.be

Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

Bijkomende informatie

Huisartsen worden doorverwezen naar de blended e-learningmodule van DOMUS MEDICA. Hier kan de huisarts bijleren over huiselijk geweld en hoe dit kan behandelen in de praktijk. Toegang tot deze module kan verkregen worden via  https://www.medi-campus.be/(onderaan de webpagina).

Vragen

Voor bijkomende vragen staat de onderzoeker steeds ter beschikking via de gegevens bovenaan.